Agro-Ekofórum logo

Agro-ekofórum (AEF)

je platforma dvanástich slovenských mimovládnych organizácií, ktoré riešia problematiku v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, ochrany prírody a produkcii kvalitných lokálnych potravín.

O Agro-ekofóre

Agro-ekofórum vzniklo v roku 2004. Hlavným poslaním Agro-ekofóra je presadzovať zásady trvaloudržateľného poľnohospodárstva na politickej úrovni a aplikovať ich v praxi. Medzi oblasti záujmu Agro-ekofóra patria ochrana prírody a krajiny, agro-environmentálne programy, ochrana pred genetickým znečisťovaním, kvalita potravín a produkcie, produkcia a distribúcia zdravých potravín, starostlivosť o zvieratá, legislatíva súvisiaca s poľnohospodárstvom, informačný servis, osveta a vzdelávanie, podpora praxe, ekologické poľnohospodárstvo a ďalšie.

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Ochrana biodiverzity a krajiny

Ochrana biodiverzity
a krajiny

Produkcia zdravých potravín

Produkcia zdravých potravín

Vzdelávanie a podpora praxe

Vzdelávanie a podpora praxe

Činnosť Agro-ekofóra je zameraná na

1

aktívnu participáciu pri vytváraní slovenskej legislatívy a jej pripomienkovanie so zameraním na trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, trvaloudržateľné lesníctvo, rovnako na minimalizáciu negatívnych dopadov poľnohospodárskej a lesníckej politiky na krajinu, životné prostredie, biodiverzitu a ľudí (farmárov, zamestnancov, spotrebiteľov)

2

podporu produkcie potravín na lokálnej úrovni a šírenie lokálnych spotrebných reťazcov

3

osvetu, poradenskú a tréningová činnosť zameranú na trvaloudržateľné poľnohospodárstvo

4

presadzovanie spravodlivej podpory pre poľnohospodárov hospodáriacich s ohľadom na prírodné hodnoty

Najnovšie aktuality a tlačové správy od Agro-ekofóra

Užitočné odkazy a FAQ

Podnety a návrhy pre Agro-ekofórum

Slovenská a európska poľnohospodárska politika

Od roku 2023 platí na Slovensku aj v Európe nová spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá cielenejšie ako do roku 2022 podporuje postupy šetrné k prírode s cieľom minimalizovať negatívne dopady nevhodných praktík podporovaných poľnohospodárskou politikou do r. 2022 a zvrátiť úbytok biodiverzity, zhoršovanie kvality pôdy a ďalších negatívne hodnotených indikátorov stavu životného prostredia.

Jedným zo základných prvkov ozelenenia poľnohospodárskej politiky sú kondicionality, ktoré stanovujú základné nároky na obhospodarovateľov pozemkov žiadajúcich o priame platby s ohľadom na ochranu životného prostredia, ďalej kľúčovým opatrením pre ozelenenie SPP sú ekoschémy, no okrem toho v špecificky vymedzených územiach podporujú z druhého piliera SPP aj agro-environmentálne klimatické opatrenia.

Usmernenia a ďalšie pokyny vysvetľujúce pravidlá podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

pastva na Slovensku
logo Agro-ekofórum

Presadzujeme zásady trvalo udržateľného poľnohospodárstva a lesníctva.

Ochrana prírody, agroenvironmentálne programy, kvalita potravín.

© 2023-2024 SOFTVER-NA-MIERU.SK
Sledujte nás
logo agro-ekoforum.sk